یک د رخت قد متوسط به سرعت به قد متوسط میرسد .و به مدت ۴ تا ۵ سال شروع به پرباری

محصول میشود .

تاج دور درخت متراکم درحال رشد .میوه ها بزرگ هستند میوه ها خیلی ابدار هستند .

وزن میوه ها میتواند تا ۴۰ گرم برسد طعم میوه شیرین با گوشتی زرد متوسط عملکرد یک درخت سالانه

۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو میباشد .

دوره میوه دادن درخت زود هنگام مقامت خوب به سرما .

مقاومت و رشد خوب در مناطق که رطوبت خوبی دارند .