بادام شاهرودی رقمی است ایتالیایی دیرگل که در اثر جهش به وسیله اشعه به دست امده است درختی است با قدرت زیاد و اندامی شبیه سایر ارقام بادام های محلی و درصد دوقلو زایی ان خیلی بالاست و بادام شاهرودی برای زمین های که عمیق سبک غنی شنی  یا سنگ ریزه ای باشد و بادام شاهرودی ۱۲و شاهرودی ۲۱از ارقام درگل این نوع بادام میباشد

قدرت :زیاد

قامت : نیمه بلند

زمان گل دهی : دیرگل

درصد دو قلو زایی: ۵۸ درصد

مغز بادام : ۳۳ درصد

مصرف : صادرات

گشور : صادرت

پایه : بادام تلخ