نهال بادام فرانیسReviewed by مدیر on Jul 10Rating:
نهال بادام فرانیس
امتیازدهی به این نوشته

نهال بادام فرانیس

خاستگاه این رقم فرانسه است از نتایج تلاقی {فررادویل *فرانیس }در سال ۱۹۶۰میباشد در کاتالوک رسمی ۱۹۷۹ثبت شد

قامت : عمودی با شاخ و برگ زیاد

محل استقرار میوه : رو یگل خوشه های بحرای

زمان گل دهی : خیلی دیرگل

برداشت :شهریور ماه

ویژگی های میوه

سختی پوست :کاغذی پربار

درصد دوقلو زایی:۵۰ درصد

مغز بادام : متوسط ولی با رویت مطلوبو صاف

نسبت مغز به پوست :۹۰ درصد

وزن متوسط مغزبادام :یک کرم