• بادام کاغذی رقمی است. دیر گل با قدرت زیاد که خواستگاه اصلی ان روسیه است این رقم دیرگل و بسیار مقاوم به بیماری فو زکیو کوم است.  قدرت بار دهی ان زیاد است . و یکی از عمده ترین ارقام های روسیه به شمار میاید
 • قدرت : قوی پیوند روی بادام تلخ
 • قامت عمودی با شاخ برگهای متوسط
 • محل اسقرار میوه : روی تنه
 • زمان گل دهی دیرگل
 • برداشت : مرداد
 • سختی پوست : کاغذی
 • درصد دوقلو زایی : ۲۰ درصد
 • مغز بادام : ۵۵ درصد
 • مصرف  : اجیلی
 • نسبت وزن متوسط مغز بادام : ۱/۵ گرم
 • گشور سازنده : روسیه
 • گرد افشان : بادام فرانیس
 • پایه : بادام تلخ