این رقم مشابه به میوه انبه میباشد که اسم زردالو به اسم زردالو انبه ای اسم گذازی شده است.

و ۳۰ درصد طعم میوه به میوه انبه شباهت دارد و به همین خاطر اسم این رقم به زردالو

انبه ای ثبت شده است .

و نوع میوه جدید الرقام میباشد .فقط برای تازه خوری و مربا به کار میرود .برای خشگبار رقم

مناسبی نمیباشد .

رسیدن میوه مهر ماه به بازار عرضه میگردد .

درختی قوی دارد میوه ها به اندازه ۸۰ تا ۱۲۰ گرم میباشد .رنگ میوه زرد رنگ طعم شیرین میباشد .

میوه زیاد ابدار نیست .از نظر بازار پسندی بازار خوبی دارد .

سال سوم شروع به باردهی میشود .

این گونه مقاوم به بیماری های قارچی میباشد .پر باری یل کم باری این درخت متوسط میباشد .

نه پر بار بار نه کم بار متوسط محصول میدهد .

به نور خورشید احتیاج بیشتری دارد .شروع به گل دهی اواخر فروردین میباشد .