این زردالو میوه ای متوسط با رنگ قرمز کم رنگ و گوشتی زرد شکلی گرد رنگ اصلی میوه در موقع

رسیدن در قالب سرخ قرمز تیره میباشد .این درخت افزایش مقاومت درخت در برابر مو نالیاز و مقاومت

متوسط نسبت به کلستروپسوریم دارد .

اولین زردالو از نظر زود محصول ترین رقم میباشد .از بهره وری بالا و منظم پایدار است .

رسیدن میوه در تیر ماه میباشد

برای دس و تازه خوردن وعرضه مستقیم به بازار و خشگ کردن به صورت دودی استفاده میشود