اصالت این گونه ایران میباشد درختی قوی قد بلند با یک تاج بزرگ است .نهال ها بر اساس استاندارد سازی

احداث باغ ۵ /۵ کاشته میشود .

میوه بزرگ هستند گوشت متراکم نارنجی و ابدار معطر است .رنگ میوه زرد و در قسمت افتابی به قرمز

میزند امید وار کننده برای کاشت و درست کردن باغهای صنعتی با متراک بالا و در مقاومت در برابر سرما

بهتر میباشد .

و برای خشگ باری رقم خوبی نمیباشد

درخت هر ۱۵ روز یک بار ابیاری شود تا میوه های دلپسند و با سایز درشت  وبا گیفیت به بازار فرستاده شود