نوعی شلیل میباشد که به اب هوای سرد و معتدل سازگاری خوبی دارد .

و این رقم شلیل شبرنگ رنگ ان قرمز براق و گوشتی زرد رنگ دارد و بر روی پایه هلو و الوچه پیوند

زده میشود .

شلیل شبرنگ رقمی بیلی نظیر ابدار و طعمی شیرین دارد و از این نوع رقم برای مربا و خشک بار

استفاده میکنند .

و زمان رسیدن این میوه مرداد ماه میباشد ابیاری هر ۲۰ روز ۲۰ لیتر اب نیاز دارد