هلو انجیری عسلی نوعی درخت است که رنگ گوشت ان واریته زرد رنگ با بافت سفت و معطعر و خاصیت جابه جایی بالایی دارد و این هلو را به وسیله گاشتن هسته و پیوند ردن تگثیر میکنند و این هلو را برای رنگ عسلی و طعم عسلی اسم این هلو را هلو عسلی مینامند و رنگ ان ۸۰ تا ۱۰۰ درصد روشن مایل به زرد است و گوشت ان زرد روشن و نیمه سفت است

نام : هلو  انجیری عسلی

گشور : چین

نوع مصرف : صادرات

برداشت : اوایل مرداد

باردهی : از سال دوم

پایه : شفتالو

ماندگاری : دو ماه