نهال پایه رویشی سیب M7Reviewed by مدیر on May 2Rating:

انگلستان منشا اصلی این پایه میباشد

به بیماری فیتو فترا مقاوم میباشد

خیلی از مناطق و اقلیم سازکاری دارد

تحمل زیادی به بیمارهای مختلف دارد

فاصله کشت به صورت ۳*۴ میباشد