این گردو در اسراییل گشف و بعدا اولین بار در ایران به موسسه تحقیقاتی کرج اورده شد .درخت قوی رشد میکندو تا ۱۵ متر میرسد . به گرمای تابستان طاقت زیادی دارد .

گل زدن این رقم دیرگل از خود به خود گرد افشان میباشد . میوه های متوسط وزن میوه ها

۱۰ تا میوه به ۹۰ تا ۱۰۰ گرم میرسد .

میوه گرد شکل با نوک گوچک پوسته کمی چروکیده پوستی سبز دارد که موقع رسیدن از بدنه

چوبی به راحتی جدا میشود

درصد مغز ۵۱ درصد در هرخوشه ۴ تا ۶ گردو تولید میکند از بقیه گردو ها زودتر میرسد

ودر دومین یا سومین سال به بار مینشیند و به خوبی و طور رضایت بخشی محصول میدهد

در بیشتر زمینهای گشاورزی جواب میدهد .درختان به یخ های زمستان و هوای اتفاقی سرمای بهاره

مقاوم هستند

این رقم دربین گردوهای قدیمی پربارتر و پرچرب تر میباشد .ودر هر سطحی از دریا قابل گشت میباشد

فاصله کاشت :۸/۸

ابیاری :۲۰ روز یکبار