مشخصات نهال گلابی بیروتی (اسپادانای زودرس)

گلابی بیروتی قبل از رسیدن رنگی سبز و بعد از رسیدن رنگی زرد را به خود میگیرد .

گلابی بیروتی از رقم های گلابی میباشد که درتابستان میرسد .

و طعمی شیرین ابدار و خوشمزه و میوه در بازار فروش عالی دارد .

این رقم برای  گرده افشانی خود درخت بیروتی میباشد

در بین گلابی ها گلابی بیروتی زود رس ترین گلابی میباشد که زود به بازار میخورد

برای درست کردن باغهای بزرگ خیلی با صرفه میباشد .

در سردخانه های معمولی حداکثر تا ۴۰ روز میماند ولی در سردخانه های اتمسفری تا ۶ ماه میماند .

خیلی پربار ور میباشد و درختی میتواند ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو بار بدهد

عمر این درخت تا ۶۰ تا ۷۰ سال میرسد .

درختان بسیار سریع الرشد و نیمه شیب دار هستند .گوشتی سفید بسیار خوشمزه دارد .

بسیار مقاومت زیاددر برابر اتشگ نشان میدهد .

 عملکرد باردهی این رقم بسار خوب میباشد

 میزان باردهی گلابی بیروتی هر درختی میتواند به طور متوسط تا ۲۰۰ کیلو محصول تولید کند

هر سال باید دوبار سم استامی پراید زده شود تا شیره به درخت نفوذ نکند .

برای میوه خشگ استفاده میشود.

ابیاری درخت گلابی بیروتی  هر ۱۰روز ۲۰ روز میباشد