پس از ژنو تیپ شیشه ای میرسد . رنگ سبز تیره و یکنواختی میوه که باعث بازار پسندی ان گردیده است.

گیفیت بسیار عالی اندازه میوه بزرگ .

نسبت گوشت به هسته بسیار بالا میباشد قدرت رشد درخت متوسط عادت رشد افراشته میباشد

رسیدن میوه خرداد ماه میرسد