گیلاس این گونه را با ویژگی های استقامتی و استثنایی مقاوم در برابر زمستان رقم بهتری به شمار میاید .

این گونه مقاوم به بیماریهای قارچی میباشد .میوه های با گیفیت عالی بهترین نوع گیلاس است .

رنگ میوه قرمز شرابی طعم شیرین وزن میوه ۷-۹ گرم حمل نقل خوب رنگ گوشت میوه قرمز تیره

رنگ ابمیوه قرمز میباشد .

عادت رشد درخت گسترده با قدرت رویشی قوی و طول شاخه یک ساله ۳۰/۲۴سانتی متر است .

طی دوره گل دهی ان ۱۶ روز است .

زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی دهه سوم خردادمیباشد .