این رقم پسته از رقم هایی است که از نطر اقتصادی دارای بالاترین ارزش میباشد و میوه های

ان بادامی شکل و کشیده و درشت هستند این رقم با رشد رکبرک های زیاد دارای محصولی

خوب و برای مناطقی سردسیری توصیه میکردد .

و در دهه سوم شهریور قابل برداشت میباشد و پوست سفید و مزه ان بی نظیر است