انجیر سیاه بورابو

طعم فوق العاده شیرین دارد .این رقم در ترکیه به عنوان بهترین انجیر جهان

به عنوان یک انجیر دلپذیر و خوشمزه شناخته شده است .

رنگ پوسته تیره بنفش یا بنفش سیاه است .

گوشت میوه گسترده و چاق است .

ساختار بادوام دارد .در اواسط تیر ماه میرسد