انگور سیاه سردشت (رشه)

رقمی دانه دار میباشد با پوستی قرمز مایل به سیاه میباشد برای زمینهای کویری و بدون اب مناسب

میباشد گوشت میوه و اب میوه قرمز پررنگ دارد . این رقم را میتوان بدون ابیاری هم پرورش داد

برای 80 درصد کشورمان جواب میدهد . خیلی شیرین ابدار و خوشمزه میباشد

مصرف این رقم برای ابمیوه و شراب و خشکبار استفاده کرد .رسیدن این میوه در برج 6میباشد