انگور مویز ترکمن 4

رقم مویز بیدانه رنگی سیاه دارد خشگبار این گونه گرانترین خشکبار در بین انگورها میباشد و برای مناطق کوهستانی خیلی عالی جواب میدهد