انگور کشمش زرد

این رقم بدون هسته میباشد دارای طعمی شیرین و برای خشکبار بهترین انگور میباشد .خشکبار این رقم در کلیه دنیا رونق پیدا کرده است . از خشکبار ر این گونه برا ی شیرینی پزی هم استفاده میشود .

 برای ابغوره  هم از این گونه هم میتوان استفاده کرد.

کشمش از دو نوع رقم میباشد کشمش قرمز و کشمش زرد

هر دو خواهان زیادی دارند . این گونه بهترین رقم تجاری انگور میباشد