نهال البالو مجارستانی پیش رس

میوه ای درشت دارد و در برج ۵ میرسد که خیلی پربار میباشد رقمی است خیلی جالب و تجاری درخت

میتواند تا ۶ متر رشد کند به بیماریها حساسیت کمتری نسبت به گیلاس دارد .رشد درخت متوسط میباشد .

رنگ قرمز پرنگ دارد.