خرید نهال البالو محلی

از رقم های هست که خود رویشی میباشد . و در تیر ماه میرسد .برای باغهای

با متراژ و تراکم بیشتر زیاد جالب نمیباشد .

این گونه را باید چند عدد برای حیاط یا کنار ویلا گذاشت . وزیاد جنبه تجاری ندارد.