خرید نهال سیب فرانسوی

اصالت این رقم فرانسوی میباشد .و در فرانسه به عنوان یک سیب قرمز دلپذیر انتخاب شده است این رقم

در ایران ۲۰درصد باغ های سیب فرانسوی را تشگیل میدهد

این درخت یک درخت متوسط با شاخ و برگ های افقی و رنگ میوه قرمز پررنگ و رنگ میوه در

سمت افتابی درخت میوه به رنگ سیاهی میزند ودر مقابل اب هوای سردسیری مشگلی ندارد

میوه در اول مهر ماه میرسد و این میوه را ۴ ماه در سردخانه میتوان انبار کرد صادرات و تازه خوری مورد

استفاده قرار میگیرد

سیب فرانسه همه ساله به صورت منظم میتواند محصول با کیفت و عالی  تولید کند 

از نظر پرباری خیلی پربار و رنگ میوه خیلی جالب و رنگی خیلی به دل نشین و میوه ای با ارزش میباشد