این پایه دو رگه هلو و بادام میباشد

تولید کننده اصلی این رقم اسپانیا میباشد

میوه های این رقم از میوه های cfدرشت تر و با کیفیت است

این پایه خیلی قوی رشد میباشد و میتوان بر روی این رقم هلو شلیل بادام پیوند زد

در مقایسه با پایه های بذری بزرگتر قوی تر و عمیق ترو بهتر میباشد

در هر هکتار میتوان 60 تن محصول برداشت کرد

 بهترین اندازه کاشت این گونه 4*5 یا 3*5 میباشد