این پایه در کشور امریکا اصلاح شده است و یک پایه دو رگه محلب و مازاد است

ریشه قوی دارد

در برابر بیماریهای نماتد خیلی قوی میباشد

در مناطقی که کم اب باشه و خشکی باشه خیلی بهتر میباشد

در بیماریهای شانگر های باکتریایی مقاوم میباشد

این پایه برای بهبود کیفیت میوه هر سال باید هرس شود

عادت رشد عمودی دارد

برای مناطق سزدسیری بهتر جواب میدهد

این درخت تا4 تا 5 متر رشد میکند

فاصله کاشت این پایه 4*5 متر میباشد