در کشور المان تولید شد

سال دوم و اول میتواند شروع به محصول شود

در مناطق خنک و سرد سازکاری خوبی دارد

در کلیه از خاک ها ساز کاری دارد

باید با سیم و پایه اهنی بسته شود

فاصله کاشت 4*3 توصیه میشود