نهال البالو پربار

این گونه البالو پیوندی میباشد و برروی البالو تلخ پیوند خورده و هر درختی میتواند تا 200کیلو

محصول دهد .

اندازه میوه ها کمی درشت تر از البالو های محلی میباشد . و این رقم خودبارور میباشد و به گرده

افشان نیازی ندارد . پوست رنگ قرمز و گوشت و اب ان قرمز پررنگ میباشد و به هیچ کدام از

بیماریها حساس نمیباشد

هسته ای ریز دارد و مزه ان ترش کمی شیرین میباشد .

پوست میوه براق میباشد درختی متوسط دارد و درخت تا 5 متر رشد میکند و برای شربت

و تازه خوری و خشکبار مصرف میشود