نهال گوجه سبز دبه ای

نسبتا زود گل میباشد  و به برداشت میوه متحمل تر است .یعنی میتوان دیرتر برداشت نمود  .رنگ سبز تیره

کیفیت بسیار عالی اندازه میوه بزرگ گشیده رشد درخت متوسط عادت رشد افراشته خود سازگار نیاز به گرده

زا ندارد .