نهال الو شابلون زودرس

یک د رخت قد متوسط به سرعت  رشد میکند  .و به مدت 4 تا 5 سال شروع به پرباری

محصول میشود و حالت تجاری را به خود میگیرد .

تاج دور درخت متراکم .میوه ها بزرگ دارند میوه ها خیلی ابدار تولید میکند .

وزن میوه ها میتواند تا 40 گرم برسد طعم میوه شیرین با گوشتی زرد متوسط عملکرد یک درخت سالانه

100 تا 150 کیلو میباشد .

دوره میوه دادن درخت زود هنگام مقامت خوب به سرما .

مقاومت و رشد خوب در مناطق که رطوبت خوبی دارند .