نهال بادام شاهرودی

بادام شاهرودی رقمی است ایتالیایی دیرگل که در اثر جهش به وسیله اشعه به دست امده است درختی است با قدرت زیاد و اندامی شبیه سایر ارقام بادام های محلی میباشد  و درصد دوقلو زایی ان خیلی بالاست و بادام شاهرودی برای زمین های که غنی شنی  یا سنگ ریزه ای باشد بهتر جواب میدهد  و بادام شاهرودی 12و شاهرودی 21از ارقام دیرگل  این نوع بادام میباشد

قدرت :زیاد

قامت : نیمه بلند

زمان گل دهی : دیرگل

درصد دو قلو زایی: 58 درصد

مغز بادام : 33 درصد

مصرف : صادرات

گشور : صادرت

پایه : بادام تلخ