نهال بادام شکوفه

رقمی دو رگه فرانسوی و امریکایی میباشد .درختی بزرگ و تنه های بزرگ دارد خیلی دیرگل

و هرسال میتواند به طور منظم محصول دهد پوستی کاغذی دارد.

چیدن این رقم از درخت بسیار سخت میباشد از این رقم از یک هکتار میتوان به مقدار ۱۰ تن

بادام بدون پوست سبز برداشت کرد .

این رقم در سال ۱۳۶۲در اختیار کشاورزان گذاشته شده است این رقم از بادام های  خیلی دیرگل میباشد

که به سرمای بهاره نمیخورد