نهال به ایتالیایی

اصالت این رقم ایتالیا میباشد . رنگی سبز مایل به زرد دارد .

و این درخت به سرمای زمستانه و بهاره طاقت زیادی دارد .

و در زمین های رسی بهتر جواب میدهد .

رسیدن این محصول در  در برج 7 می باشد .

و طعمی شیرین و ملس دارد .

میوه ای تقریبا کشیده دارد .

به بیماری اتشک مقاومت بیشتری دارد .