نهال به قرمز

به قرمز پوستی قرمز دارد و طعمی شیرین و لذیذ را داراست و گردافشانی این میوه به گوزه ای

میباشد و از گیفیت بهتری برخوردار میباشد .

و بیماری اتشک وپسیل مقاوم است و شکل میوه دایره ای متوسط این رقم از رقم های جدید در

نهالستان مهندس سعید قاسمی دارا میباشد و دربرج 6 میرسد .