نهال زردالو رجبعلی

این میوه درمرداد ماه میرسد میوه ها 40 تا 50 گرم بزرگ هستند . گوشت زرد ابدارطعم شیرین

با طعم شبیه به هلو استخو انی فیبیری هستند .

خود بارور میباشد .مقاومت و عملکرد بسیار خوب در برابر سرمای زمستان و مقاوم دربرابر سرمای بهاره است

ارتفاع درخت تا هفت متر میرسد این رقم از سال دوم شروع به محصول دهی میدهد .

خیلی پربار و برای خشکبار در رتبه اول قرار دارد .

میوه ها  را میتوان به صورت خشکبار  نگهداری کرد و برای مدت خیلی طولانی خراب نمیشوند .

و درخت خیلی سریع الرشد میباشد .و برای مناطق سردسیری رقم خوبی هست

در برابر بیماریها از خود مقاومت بیشتر نشان میدهد

عمر این درخت حداقل تا 60 سال میرسد . هردرختی میتواند تا حداقل 150 کیلو محصول ارایه دهد