نهال زردالو نصیری

میوه بزرگ وزن میوه حدود 40 گرم شکل دایره دارد پوست نازک است با وجود این بسیار بادوام است .

این میوه رنگی نارنجی پر رنگ نور با سرخ شدن کمی است .گوشت بسیار ملایم و ابدار طعم شیرین

دارد.

درخت به زمستان و خشگسالی مقاوم تر است .و همچنین مقاومت خوبی در برابر بیماریهای مختلف

مقاومت جالبی دارد

مقاومت دربرابر بیماریهای ما یلیوزمیباشد

برداشت میوه رسیدن میوه مرداد ماه میباشد

برای خشگبار زیاد جالب نیست برای تازه خوری بهترین رقم شناخته شده است