نهال زردالو پیش رس

این رقم مقاومت بسیار زیادی در برابر سرمای زمستان دارد . ودر خرداد ماه میرسد . این رقم به خاطر  زودرس بودناز زردالو های دیگر  به زردالو پیش رس شهرت یافته است .

به دلیل اینکه در اول بازار میرسد خیلی خواهان زیادی دارد .

درختی فشرده دارد. و میوه بزرگ زرد گم رنگ گوشت متراکم بسیار خوشمزه و این رقم برای عرضه

مستقیم به بازار و برای تازه خوری بهتر میباشد .

مدت زمان ان برای انبار داری در سردخانه 20 روز است .

گرده افشانی این درخت تبرزه میباشد .

در مناطق شمالی کشور 15 روز  زودتر به بازار میخورد زردالو در این فصل از بازار فروش خوبی دارد .

میوه در ماه برج 3 میرسد .