تولید کننده اصلی این رقم انگلستان میباشد

مناسب در زمین های سنگین و قفیر میباشد

در برابر شته مومی مقاوم میباشد

فاصله کشت به صورت    میباشد

فاصله کاشت این پایه 4*5 توصیه میگردد