نهال شلیل سفید

این رقم از ایران در استان مشهد به وجود امده است .رسیدن این میوه دراواخر تیرماه میباشد

میوه ها کمی گشیده و گرد شکل میباشد رنگ پوست سفید مایل به زرد و هسته ان از گوشت

جدا نمیشود .

پیوند این نهال برپایه الوچه بادام و شفتالو سازگار خوبی دارد

و برا ی خشگبار و صادرات رقم خوبی میباشد .

برای گرده افشانی میتوان از کلیه شلیل ها استفاده کرد ابدهی شلیل سفید 20 روز برای هر درخت

20 لیتر اب مناسب میباشد

در ایران باغهای شلیل سفید کم میباشد .برای احداث باغ با تراکم بیشتر به نفع گشاورزان زحمت گش

و عزیز میباشد