نهال شلیل گیوتا

مبدا اصلی این رقم فرانسوی است و رشد ان قوی تا متوسط است و دارای تنه متوسط و تنومند

است و رنگ میوه قرمز و گوشت ان زرد و بسیار جذاب است.

و طعمی ابدار و شیرین دارد و برروی پایه شفتالو و الو وحشی زده شده و برای تازه خوری بهترین

رقم به شمار میاید

و میتوان به مدت 1 ماه در انبار نگهداری کرد و زمان رسیدن میوه در اواخر مرداد ماه میباشد

و در هر هفته هر درخت  به 20 لیتر ابیاری نیاز دارد و فاصله درخت را باید 3*3 کاشت و این واریته

مناسب ترین نهال  برای مناطق سردسیری و گرمسیری  میباشد.