نهال هلو زعفرانی زودرس

ار رقم هایی هست که زود به عمل میاید و رنگ ان 90 درصد زرد زعفرانی است و گوشت ان تقریبا قرمز و هسته جدا است درختان این رقم زودرس متوسط با رشد قوی برخوردارند و میوه از گیفیت بالا ی برخوردار است میوه ای خوشمزه و گرد شگل تولید میکند

نام: هلو زعفرانی زودرس

گشور :ایران

رنگ میوه :زرد زعفرانی

نوع مصرف : تازه خوری

باردهی : از سال دوم

پایه :شفتالو و الوچه

برداشت : اواخر تیرماه

ماندگاری: 1 ماه