انگلستان منشا اصلی این پایه میباشد

به بیماری فیتو فترا مقاوم میباشد

خیلی از مناطق و اقلیم سازکاری دارد

تحمل زیادی به بیمارهای مختلف دارد

فاصله کشت به صورت 3*4 میباشد