منشا این پایه فرانسه میباشد

درختی قوی و رشد رویشی عالی دارد

ریشه ای قوی تر از پایه های بذری دارد

در زمین های که خاک سنیگن دارند جواب نمیدهد ولی در خاک های که اهک زیادی دارند مناسب میباشد

میوه های با گیفیت بالا و یک سایز و یم فرم تولید میکند

این رقم تا 40 سال عمر میکند بعد از 40 سال شروع به پیر شدن درخت میشود

خیلی رقم پر محصول و زودبازده میباشد

در هر هکتار میتواند تا 70 تن محصول تولید کند

بر روی این پایه میتوان هلو شلیل بادام پیوند زد

در مناطق و زمین های خشک مناسب میباشد

اندازه کاشت 4*5متر 3.5*5 کاشت نمود