نهال پسته نوق

پوستی سفت دارد رنگی سفید خیلی پربار مغزی پر  درختی خیلی پر دوام دارد.

هر سال به طور منظم محصول میدهد