نهال گلابی دوشیز{ولیامز}

در انگلستان در پایان قرن هجدهم یافت شد . در دهه دوم قرن نوزدهم به امریکا رفت ودر انجا به نام

ولیامز اسم گذاری شد .

به زودی در مقیاس بزرگ در دنیا رشد کرد .و به کل دنیا تگثیر شد .

جوانه های این رقم به سرعت رشد میکنند . اما در سال سوم و چهارم پس از گاشت زمانی که وارد

به شروع میوه میشوند کاهش مییابد .

در شرایط مطلوب این گلابی محصولات سالم و فراوانی به ارمغان میاورد .

و تولید محصولات سنگین و پایه داررا ایجاد میکند .

وزن این میوه  150 تا 300 گرم دراندازه های مختلف میباشد .

ارتفاع درخت تا 6 متر میرسد .

گلابی دوشیز دردنیا میتواند پربار ترین گلابی به شمار میاید

معایب :این گلابی برای گرم میوه حساسیت دارد باید هر سال سم گرم دیازیون 60 یا استامی پراید 3 بار

سمپاشی شود .