نهال گلابی مشو

میوه در مرداد ماه میرسد .میوه های بسیار خوشمزه دارد .مقاومت در برابر یخبندان به طور متوسط حمل

نقل خوبی دارد .

وزن میوه 150 تا 200 گرم میتواند باشد .میوه ها بزرگ تر از حد متوسط هستند .

میوه در موقع رسیدن ریزش زیادی دارد شروع بهره وری 4 تا 5 سال میباشد .و میتواند تا 100 کیلو محصول

تولید کند .

مناسب کاشت این رقم در سطح اب های زیر زمینی باید حداقل 2 تا 2.5 متر باشد .رنگ پوست سبز

گوشت سفید با زرد گمرنگ این میوه بسیار پربار و  است .

دانه این میوه متوسط میباشد .

میوه ای معطر دارد . و در موقع خوردن میوه میوه در دهان ذوب میشود

طعم گلابی مشو شیرین بهترین محل کاشت و درخت در جلوی افتاب میباشد