زادگاه اصلی کشور المان میباشد این درخت به صورت نیمه کوتاه رشد میکند

زوربارده و خیلی پر بار و محصولی یک قالب تولید میکند

این رقم را میتوان در اندازه 4*2یا 3*4 کاشت نمود

این پایه باید با سیم و پایه اهنی بسته شود

طراحی باغ با تراکم زیاد بهتر میباشد

دارای مقاومت خوبی به اتششک دارد

تحمل زیادی به phبالا دارد

ریشه ای قوی دارد

خیلی دیرگل و برای سرما خیلی مقاوم میباشد