نهال گیلاس صورتی لواسان

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد .عادت رشد درخت اویزان قدرت رویشی قوی و طول شاخه یک ساله ۳/۴۱ سانتی متر است طول دوره گلدهی ان ۱۶ روز است شکل میوه قلبی رنگ زمینه میوه قرمز نارنجی و طعم ان نسبتا شیرین با نسج نسبتا سفت ابدار میباشد رنگ گوشت میوه زرد رنگ ابمیوه زرد مواد جامد محلول ان ۲۳/۶۱ درصد اسیدینه ۱/۳۳ گرم در ۱۰۰ سی سی ابمیوه با میانگین ph3/81 است میانگین وزن میوه ۵/۷۷ گرم میانگین وزن هسته ۳۱ در صد گرم طول میوه ۱/۹۹ سانتی متر متوسط اندازه دم میوه ۴/۰۸سانتی متر است این رقم دارای کیفیت میوه خوب بوده و زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد دهه سوم خرداد ماه است