نهال گیلاس فرنگی

از گیلاس های شناخته شده در مشهد میباشد درختی متوسط دارد به رقم شانگر حساسیت بیشتری دارد

خیلی رقمی پر بار زمان رسیدن میوه در دهه دو م خرداداست  میوه ای با گیفیت دارد رنگ پوست میوه

رنگ قرمز شرابی دارد.