نهال گیلاس پیش رس مشهد ۱

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد عادت رشد درخت گسترده قدرت رویشی متوسط و طول شاخه یک ساله ۲۷/۵سانتی متر شکل میوه قلبی شکل رنگ زمینه قرمز رنگ گوشت میوه صورتی رنگ ابمیوه صورتی دارای مواد جامد محلول ۱۳/۴۲و اسدیته ۱/۰۱گرم درصد سی سی ابمیوه با میانگین ph 3/87 است .نسبت گوشت به هسته ۹/۲۰ میانگین وزن میوه ۳/۸۶ گرم میانگین وزن هسته ۰/۳۸است طول میوه ۱/۷۰ سانتی متر و متوسط اندازه دم میوه ۳٫۸۰سانتی متر است این رقم میوه به علت انکه از جمله ارقام زودرس موجود در کشور میباشد از  ارزش تجاری بالایی برخوردار است زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد دهه سوم اردیبهشت است