نهال گیلاس پیش رس مشهد 1

این رقم از ارقام بومی کشور ایران میباشد عادت رشد درخت گسترده قدرت رویشی متوسط و طول شاخه یک ساله 27/5سانتی متر شکل میوه قلبی شکل رنگ زمینه قرمز رنگ گوشت میوه صورتی رنگ ابمیوه صورتی دارای مواد جامد محلول 13/42و اسدیته 1/01گرم درصد سی سی ابمیوه با میانگین ph 3/87 است .نسبت گوشت به هسته 9/20 میانگین وزن میوه 3/86 گرم میانگین وزن هسته 0/38است طول میوه 1/70 سانتی متر و متوسط اندازه دم میوه 3.80سانتی متر است این رقم میوه به علت انکه از جمله ارقام زودرس موجود در کشور میباشد از  ارزش تجاری بالایی برخوردار است زمان رسیدن ان در شرایط اقلیمی مشهد دهه سوم اردیبهشت است