پسته احمد اقایی

این رقم پسته از رقم هایی است که از نطر اقتصادی دارای بالاترین ارزش میباشد و میوه های

ان بادامی شکل و کشیده و درشت هستند این رقم با رشد قدرت  زیاد دارای محصولی

خوب و برای مناطقی سردسیری رقم عالی میباشد

و در دهه سوم شهریور قابل برداشت میباشد و مغزی سفید  تولید میکند و مزه ان بی نظیر است