اصالت این رقم امریکا میباشد در ختی پایه کوتاه میباشد

این درخت به صورت عمودی رشد میکند

یکی از ویژکی های خوب این رقم پر بار بودن میباشد

عملکرد خیلی بالایی دارد

در برابر اتششک خیلی مقاوم میباشد